Vasil Spassov

Vasil Spasov was a disciple of Sofia School Of Music,  graduate from the Bulgarian State Music Academy and a Bachelor from Berkeley College Of Music in piano and film scoring major. Since his debut in 1989 on the stage of the XIIth International Jazz Forum, as a part of the Prof. Simeon Shterev project until now he has built a solid reputation as performer and composer. Vasil Spasov is among the most popular jazz musicians in Bulgaria. Known as a leader and collaborator in several projects, he is currently a pianist of the "Mihail Yossifov Sextet", "Romaneno Project" and Milica Gladnishka, as well as a band leader of his formation "Fankalero". He is known to audiences in the US, Italy, France, Belgium, Netherlands, Germany, Austria and the Balkans. Author of Theater and Film music. Vasil Spasov currently writes for a number of projects of the Bulgarian National Radio Big Band lead by Antony Donchev. Profesor at the National Music Academy "Pancho Vladigerov"

 

Васил Спасов

Васил Спасов е възпитаник на Софийското музикално училище, Бакълавър от Музикалната академия в София и специализант в Бъркли Колидж , гр. Бостън. в областта на пианото и филмовата музика. От дебюта си през 1989 на сцената на ХII международна джаз среща, като участник в проекта на Проф. Симеон Щерев до сега изгражда солидна репутация на изпълнител и композитор. Васил Спасов е сред най-търсените джаз пианисти в България.  Известен е, като лидер и съмишленик в редица проекти, като понастоящем е пианист във формaта на "Михаил Йосифов секстет", Романено проджект“, Милица Гладнишка  авторската си група "Фънкалеро", и редеца други . Познат е на публиката в САЩ, Италия, Франция, Белгия, Холандия, Германия, Австрия и Балканите. Автор е на театрална и филмова музика. Понастоящем Васил Спасов пише за редица проекти на Биг Бенда на БНР с диригент Антони Дончев. Преподавател е в Музикалната Академия „Панчо Владигеров“